(ได้รับสิทธิ์ 90 วัน/Device)

กรุณากรอก Serial number ของอุปกรณ์ RUTxxx ที่ต้องการขอรับสิทธิ์ใช้งาน RMS ฟรี 90 วันให้ครบทุกตัว l กรณีลงทะเบียนหลาย serial Number ใส่ (,) คั่นระหว่างหมายเลข ตัวอย่างเช่น xxxxxxxx , xxxxxxxx