I enlighet med artikel 13 från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), vill vi informera dig att:
1.Craftware Sp z.o.o är den en personuppgiftsansvarige gällande dina personliga uppgifter angivna till företaget. 
2. Kontakt gällande frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt GDPR sker till följande mejladress: privacy@craftware.pl.
3. Hanteringen av dina personuppgifter sker med ändamålen för vidare kontakt, i enlighet med Artikel 6.1 f i Dataskyddsförordningen, med avseende personuppgiftsansvariges intressen.
4. Dina personuppgifter kommer enbart delas till de parter som har laglig rätt till personuppgifterna i enlighet med GDPR och Dataskyddsförordningen. 
5. Dina personuppgifter lagras enbart under den nödvändiga period som krävs för att bedriva vidare kontakt enligt de underskrivna kontrakten med den personuppgiftsansvarige. 
6. Du har rätten att begära dina uppgifter från den personuppgiftsansvarige med ändamålen att tillgå dina uppgifter, rätta, ändra, radera eller begränsa uppgifternas användande. 
7. Du har rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet.
8. Du delar med dig av dina personuppgifter på en frivillig basis. Om du inte anger dina personuppgifter kan däremot den personuppgiftsansvarige troligtvis inte kontakta dig vidare. 
9. Dina personuppgifter kan komma att förflyttas till tredje land, utanför EU/EES-området. Din data kommer fortsättningsvis att skyddas av Dataförordningen och behandlas i enlighet med GDPR, kapitel 5. 
10. Din data kommer inte vara grund för en automatisk beslutsprocess, så kallad “profiling”.