AYDINLATMA BELGESİ VE İZİN METNİ

Valeo Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.  (“Valeo”) olarak biz, Veri Sorumlusu sıfatıyla hareket etmek suretiyle tüketicilerin /kullanıcıların servis noktalarımıza kolayca erişimini sağlamak ve tüketici /kullanıcı memnuniyeti arttırmak amacıyla, Valeo ürünlerini temin eden ve Türkiye’de kurulu /faaliyet gösteren servis ve garajların bir kısmını (bundan böyle “Servis” olarak anılacaktır) şirketimize ait web sayfası üzerinden dijital ortamda paylaşmaktayız (ilerleyen zamanlarda tüm Servislerin paylaşılması da söz konusu olabilecektir).    

Bu amaçla sizlerden temin ettiğimiz /edeceğimiz Servis Yetkilisinin isim-soyad, cep telefonu, işyeri telefonu ve işyeri adresi bilgilerini işleyeceğimizi, depolayacağımızı, web sitemiz üzerinden yayınlayacağımızı ve söz konusu amaç çerçevesinde ve yalnız bu amaçla sınırlı kalmak şartıyla gerektiği hallerde üçüncü kişilere transfer edeceğimizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesindeki aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında bildirmekteyiz.  

Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda sayılmıştır: 

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •  Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesinin düzeltilmesini veya kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesi hallerinde, bu işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle  aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel veri sahipleri haklarına ilişkin taleplerini belirtmek ve kişisel veriler üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla; vst.communication.mailbox@valeo.com e-mail adresi üzerinden gerekli değişiklik, güncelleme ve/veya silme gibi işlemleri ve ilgili talepleri gerçekleştirebilirler. Belirtilen yöntemle taleplerin Valeo’ya iletilmesi durumunda, Valeo talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

İZİN VE ONAY

Yukarıda sayılmış olan kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenmesine, depolanmasına ve üçüncü kişiler ile paylaşılmasına /transferine açık rızam bulunduğunu beyan ederim.